hatartalanul banner

Címlap

Főmenű

Köszöntjük weblapunkon

Álláspályázat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. június 24. szerda, 11:14

 

Siófoki Tankerületi Központ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 16-tól 2025. augusztus 15-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

 

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Árpád utca 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A köznevelési intézmény intézményegység vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
  • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
   • pedagógus-szakvizsga      keretében      szerzett      intézményvezetői szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2020.08.16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Péter humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06/30/411-3747-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (TK/142/02558-1/2020), valamint a beosztás megnevezését: Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményegység-vezető.
 • Személyesen - Siófoki Tankerületi Központ, 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatról az elbírálást követően a tankerületi igazgató dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Intézmény honlapja (bbsuli.hu) 2020.06.24.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői beosztására".

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 19.

 

 

 
FELHÍVÁS - BEIRATKOZÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. április 29. szerda, 11:07

 

 

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!

Az emberi erőforrások minisztere által hozott 7/2020. (III.25.) határozata alapján Önnek lehetősége van arra, hogy az általános iskolai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok, illetve a beadandó nyilatkozatok eredeti aláírt példányait csupán a 2020/2021. tanév első napján nyújtsa be az általános iskola részére. Amennyiben mégis most kívánja megadni a kötelező adatokon kívüli adatokat, illetve el kívánja küldeni az intézménynek a dokumentumok másolatait, akkor ezáltal hozzájárul az intézmény zökkenőmentes beiratkozási adminisztrációjához.

A szülőnek nem kell külön jelentkeznie az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába, elegendő ezt a felvételt megerősítenie, akár a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, akár más módon (pl. e-mailben, vagy az iskola által megjelölt egyéb módon). Amennyiben lehetséges, elsősorban az e-Ügyintézés felületén keresztül küldjék be a szülők a kérelmüket, illetve a körzetes iskolába történő felvétel megerősítését,, mert itt minden adat a rendelkezésre áll, amely szükséges vagy lehetőségként adott a beiratkozáshoz. Egyéb módon az intézményhez eljutott kérelmek esetében is ajánlott, hogy a kötelező alapadatokat adják meg a szülők (gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve). Az időközben beérkezett kérdések, felvetések miatt az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban.

A szülő megerősítése vagy kérvénye alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:

1. A gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét. Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

 

2. A gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét. Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.


3. Amennyiben több általános iskola tartozik egy körzethez, és bármelyikbe beirathatja a szülő a gyermekét. Ez esetben a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén kiválaszthatja a szülő azon körzetes iskolát, ahova kéri gyermekének a felvételét. A szülő egyéb csatornán keresztül is jelezheti megerősítő szándékát. A kiválasztott iskola a „Felvett” státuszba, míg a többi intézmény a „Más intézménybe felvett” státuszba helyezi a jelentkezést.

 

4. Amennyiben olyan, körzettel rendelkező intézménybe szeretné beíratni a szülő a gyermekét, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint nem minősül körzetes iskolájának. Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely iskola a „Függőben” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg az intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett” vagy „Nem került felvételre” státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is.

 

Hasznos tájékoztató linkek:


Tudásbázis szülőknek szóló része:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007453

 

Beiratkozás az eÜgyintézési felületen szülőknek:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

Gyakran Ismételt Kérdések szülőknek:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913

 

Beiratkozás eÜgyintézésen keresztül KRÉTA hozzáférés nélkül:

https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M&feature=youtu.be

 

Beiratkozás eÜgyintézésen keresztül már meglévő KRÉTA hozzáféréssel:

https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4

 

 

 

Módosítás dátuma: 2020. április 29. szerda, 11:15
 
2020/2021-es Tanév Beiratkozás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. április 03. péntek, 15:32

Tisztelt Szülők!

 

A 2020/2021-es tanávére beiratkozásról az alábbi linken elérhető dokumentumból

tájékozódhatnak.

 

Tájékoztató

Módosítás dátuma: 2020. április 06. hétfő, 12:15
 
Dunántúli Kazinczy-verseny tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. március 12. csütörtök, 11:04

 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. március 11. szerda, 14:24

 
Tájékoztató a koronavírusról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tóth István   
2020. március 03. kedd, 09:38

Tisztelt Szülők!


Amennyiben egyéni utazás céljából iskolánk tanulója Észak-Olaszországban, a hatósági intézkedéssel lezárt településen tartózkodott és már visszaérkezett, úgy kérjük, tájékoztassák a gyermek osztályfőnökét erről.

A koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a gyermek megfelelő ellátása érdekében, kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a fent említett terület elhagyásától számított tizennégy napig a gyermekek egészségi állapotát fokozott figyelemmel kísérje. Amennyiben a gyermeke ez idő alatt belázasodna, hívják fel a háziorvost és a kapott instrukciókat tartsák be.

A lezárt települések listájáról a Zöld számon +36-80/277-455 vagy a +36-80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: www.nnk.gov.hu

Amennyiben felmerül a betegség előfordulása, kérjük, azonnal jelezzék ezt háziorvosuk felé, aki dönt a további teendőkről.


Boglári Általános Iskola és AMI Intézményvezetője

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 18